Sok lesz ám rovásodon, ha ezt nem olvasod el!

A fenti humoros címet persze egyáltalán nem szabad komolyan venni, hiszen a magyar rovásírással kapcsolatos bejegyzésemen való túllapozást nem jegyzem fel adósságként! :)

Tudod, magam is úgy viszonyulok a rovásíráshoz, mint Piroska néni a finn- magyar nyelvrokonsághoz.

Ő egyébként egy tündéri öreglány, akinél a múltnap tiszteletemet tettem.

- Kezeit csókolom, drága Piroska néni!? Hallom, hogy az unokája kiutazott az európai nyelvrokonainkhoz.
- Nem rokonokhoz utazott az én drága lelkem, hanem Finnországban vállalt munkát!
- Na, hát éppen azért mondom, hogy a kiutazott a legközelebbi európai nyelvrokonainkhoz.
- Ne bolondozzál már velem, drága Bandi öcsém, hiszen két évig járt intenzív nyelvtanfolyamokra, hogy a szakmai állásinterjún egyáltalán megszólalni tudjon!
- Elhiszem, drága Piroska néni, de akkor is tudományos tény, hogy a nyelvi családfánk a finnekkel közös gyökerű! Ezt minden érettségiző diák kívülről fújja még akkor is, amikor álmából felkeltik. Klasszikus nyelvrokonsági bizonyíték például a „kala – hal” (finn – magyar) szavak azonossága!
- Kala? És hal? Hm, ennek a két szónak a hangzása még köszönőviszonyban sincs egymással, drága fiam! Vagy csak az én öreg füleim nem érzékelik a hasonlóságot?
- Drága Piroska néni, nem a hasonló hangzáson van ám a lényeg! Ugyanis az történt, amit a nyelvtörténet, mint egzakt tudomány egyértelműen bizonyítani képes, hogy a finn szókezdő „k” a magyarban „h”! Mivel a szóvégi magánhangzó minálunk lekopott, tök egyértelmű, hogy a finn „kala” szó azonos a magyar „hal” szavunkkal.
- Drága öcsém, ez eléggé erőltetettnek, nyakatekertnek tűnik számomra, ezért mondjál már még egy nyelvrokonsági példát!
- A finn „kota” magyarul „ház”.
- Hm, ez jobban sántít, mint a szomszéd Kovács Dezső bácsi, aki még a WC-re is két mankóval jár, hiszen még az előbbi logikát se követi!
- Jaj, Piroska néni, ne tessék már ennyire kételkedni, hiszen az általam említett szabályos hangmegfelelések ugyanúgy levezethetők, mint a matematikai egyenletek, ezért tévedésről szó sem lehet!
- Na, jó, tegyük fel, hogy igazad van, de akkor a magyar „hús” szavunk finnül bizonyára „kusa”!
- Hűha, most megfogott drága Piroska néni, hiszen a hús Finnországban „lika”, de ennek csakis az lehet a magyarázata, hogy a szabályos hangmegfelelések szabálya csakis az ősi, közös alapszókincsükre vonatkozik.
- A hús nem ősi? Akkor ősapáink mi a jó fenét puhítottak a nyereg alatt? Mivel ez történelmileg egy közismert tény, engem abszolút nem győztél meg a finnekkel való rokonságról! Ne akard már nekem bemagyarázni, hogy a finn testvéreinkkel együtt halásztunk, de külön vadásztunk!
- Jaj, drága néném, hagyjuk is ezt az egészet, hiszen nem vagyok én nyelvész, így aztán csak belebonyolódunk ebbe a témába! Egyébként se emiatt jöttem, hanem egy egészen más kérdéskörben szeretnék magától kérdezősködni! Ugye jól tudom, hogy Piroska néni az 1940-es évek elején koptatta az iskolapadot?
- Bizony úgy volt! A 40-es évek közepén voltam a helyi népiskola egyik legszebb copfos diáklánya, a családom büszkesége, hiszen sorozatosan jeles bizonyítványokat vittem haza az év végi vizsgák után.
- No, akkor bizonyára tetszik emlékezni arra is, hogy történelemórák keretén belül akkoriban rovásírást is oktattak!?
- Rovásírást? A székelykapuk felirataira gondolsz?
- Pontosan arra! Akkortájt a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelettel tette kötelezővé a rovásírás oktatását a népiskolák osztályaiban.
- Bandi öcsém, rendelet ide vagy oda, a mi osztályunk egyik történelemórán se rótta azokat a bizonyos betűket!
Persze a székelykapuk jeleit ismerem, de a feliratok szövegét még elolvasni sem tudom. Talán a városi népiskolákban, ott tanulták, tanították, de mifelénk a kutya se foglalkozott vele.

Most pedig rátérek, hogy miért vagyok én úgy a rovásírással, mint Piroska néni a finn- magyar nyelvrokonsággal! Belemagyarázós és nyakatekert a téma, bárhonnan is nézem. Rengeteg információ, vita, tévhit, illetve pro és kontra típusú tanulmány, cikk olvasható róla a világhálón, mégis képtelen eldönteni az olvasó, hogy kiknek higgyen, mit higgyen, mit gondoljon, ugyanis a mellette és ellene szóló érvek ugyanúgy meggyőzőek!

A téma nálam azért került terítékre, mert néhány hete az egyik pedagógusismerősöm rejtélyesen suttogva duruzsolta a fülembe, miközben a belvárosban sétáltunk: „képzeld, mindegyik általános iskolának hivatalosan jelenteni kellett, hogy hány gyermek tanul rovásírást választható tantárgyként vagy szakkör keretében!”

- Miért suttogsz – kérdeztem tőle csodálkozva - hiszen ez egyáltalán nem egy X-aktás típusú kérdés.
- Azért suttogok, mert korábban soha nem kértek ilyen jellegű adatszolgáltatást, ezért roppantul gyanús! Mivel nem képezi részét se az Alaptörvénynek, se a Nemzeti Alaptantervnek, sőt még a Hungarikumok között sem tartják számon, a kollégáim valamiféle hátsó szándékot feltételeznek az adatszolgáltatás mögött!
- Jaj, ne hülyéskedj már, túllihegitek a témát! Mivel az irányvonalakat nem ti rajzoljátok, még töprengeni is tök felesleges ezen! Ha felül a rovásírás oktatása, bevezetése mellett döntenek, akkor tanítjátok, ha meg nem, akkor nem, ez ilyen egyszerű!
- Jó, jó, értem, de Palcsek kollégám szerint óriási szégyen, hogy az őseink írását (írásjeleit) nem tanítjuk, nem adjuk tovább a felnövekvő nemzedéknek!
- Palcsek kollégád talán valamiféle szakértője, neves terjesztője a rovásírásnak?
- Dehogy! Ő ugyanúgy nem ismeri a rovásírás ábécéjét, mint ahogyan én, de szerinte ez részletkérdés, hiszen egyáltalán nem ezen van a hangsúly! Rendkívül felháborítónak tartja, hogy Okmányirodákban, ahol az ideiglenes tartózkodási engedélyeket kiállítják, minden “menekült” úgy írhat alá, ahogy neki tetszik, csak a rovásírástól rettegnek, nem fogadják el.
- Ezt honnan tudja? Talán ott volt, amikor a rovásíró személyt „megbélyegezték”?
- Valamelyik portálon olvasta…
- Aha, csak valamelyik portálon olvasta!? Egy pedagógusnak illik tudnia, hogy a világháló híreinek egy része nem hiteles forrású!

Amikor hazaértem, gondoltam szánok rá némi időt, aztán utánanézek, mi újság a rovásírás háza táján!? Először a földszinten lakó Piroska nénit kérdeztem, de a beszélgetésünk nem bizonyult gyümölcsözőnek. A szomszéd kisfiú se vette túlságosan jó néven, amikor a vakáció kellős közepén az iskoláról faggattam, de beszaladt a lakásukba, aztán a kezembe nyomta a nyelvtankönyvét.

1. tény: Széplaki Erzsébet: NYELVTAN 5. évfolyam számára című, 2016- os kiadású tankönyvének utolsó fejezetében a következő információk olvashatók: „Őseink, a pogány magyarok az adósságok nyilvántartására rováspálcát alkalmaztak. (…) Újabb kutatások szerint a rovásírással a gondolataikat is le tudták jegyezni”. A leckéhez illusztrációk is tartoznak: rováspálcák képe, ábécé, ezért a pedagógusismerősöm adatszolgáltatás körüli „hisztériája” teljesen alaptalan volt, hiszen az 5. osztályos diákok még tanítási órákon is tanulmányozhatják a jeleket.

2. tény: Az énlakai unitárius erődtemplom kazettás mennyezetén 1668-ban Muzsnai György által festett rovásfelirattal ez olvasható: „Egy az Isten”: http://www.nemzetibazis.hu/wp-content/uploads/2017/02/B_OB20141108049_89...

3. tény: Régi, egyházi anyakönyvekben is találhatók rovásírással bejegyzett adatok. (http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/rovasiras_az_anyakonyvekben.html

4. tény: Jelenkorunkban is léteznek olyan iskolai tablók, amiken a diákok és tanárok neve rovásírással van jegyezve. ( https://alfahir.hu/sites/barikad.hu/files/2014/08/tablo.jpg )

5. tény: A youtube csatorna tárol olyan videókat, amik a rovásírás oktatását népszerűsítik (és nincsenek letiltva) https://www.youtube.com/watch?v=WSiGAjNx1pw

6. tény: Még a japán TV is foglalkozott ezzel a témával: https://www.youtube.com/watch?v=_bBoi3zZpxg … Állítólag a rovásírással díszített ruházati cikkek nagyon menők, kereslet van rájuk.

7. tény: Léteznek olyan kettős helynévtáblák, amiken a település nevét rovásírással is felvésték (vagy felfestették) http://kep.cdn.indexvas.hu/1/0/1445/14450/144509/14450984_12f7b7aa0266ab...

MI HÁT A GOND? MI OKOZZA A KÖZHISZTÉRIÁT?

Egyesek mindenáron politikai köntösbe igyekeznek bújtatni ezt a témát: a magyarkodás és a jobboldaliság jelzőit biggyesztve mellé. A két egymásnak feszülő tábor pedig ellentétes véleményt formál:
- az egyik fennhangon hirdeti, hogy a rovásírás az ősi pogány magyarság írása,
- míg a másik egyértelműen tagadja a rovásírás ősi múltját és humanista kori hamisítványnak véli, minősíti.

A képzeletbeli vitájuk valahogy így képzelhető el:

- Egyáltalán nincs kézzel fogható bizonyítéka annak, hogy az ősi magyar rovásírás valaha is létezett. A tudományban pedig mégiscsak fontos alapelv, hogy amit nem tudunk bizonyítani, azt ne tételezzük fel!
- Azért nincs, mert őseink fába rótták a betűiket. Az egykori rovásírással készült szövegeink elkorhadtak, elporladtak, hiszen Magyarország éghajlati és talajviszonyai egyáltalán nem konzerválták a fát, amelyre az ősi szövegek íródtak. A természeti erők pusztító hatását továbbtetézte a szándékolt megsemmisítés: akár vallási, akár politikai okokból. Az ősi magyar írás a katolikus egyház szemében "tiltott írásnak" számított. Szent István törvényei között is olvashatjuk: "A régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra való pogány írás megszüntetődjék és helyébe latin betűk használtassanak”! Viszont az egykori történetírók feljegyezései bizonyítják, hogy a székelyek használták a szkítáktól örökölt írást!
- Azok a történetírók bizonyára csak egyszerűen átvették egymás műveiből a legendát, anélkül, hogy valóságtartalmát valaha is ellenőrizték volna. A régen oly divatos, mégis megcáfolódott héber–magyar rokonítási elmélet bizonyítéka volt a jobbról balra haladó rovásírás, mellyel nemzeti büszkeségünket igyekeztünk megkoronázni! Álmodoztunk, ábrándoztunk arról, hogy az ősi magyaroknak saját írásrendszerük volt. Én úgy tudom, hogy a legkorábbi rovásírás 1515-ből származik. És eléggé gyanús, hogy teljesen véletlenül bukkant rá épp egy olyan küldöttség, amely írásgyűjtőkből és történetírókból állt.
- Honnan veszed az 1515- ös dátumot? Olvasd el már el Mátyás király 1478-as évi ediktumának 5. cikkelyét, amelyben a király megparancsolta, hogy "a falusi bírák kötelesek minden vármegyében a rovásnyeleket lajstromokban a megye elé terjeszteni".
- Jó, majd elolvasom, de Te meg tanulmányozd át Telegdy János 1598-ban készített rovásírásos ábécét, mely kéziratban terjedt, de a 17–18. századból több hivatkozása is fennmaradt. Annak előszava segít megérteni, hogy mindenáron a magyarok régi dicsőségét igyekeztek a külföldiek előtt bizonyítani! A rovásírás egy humanista hamisítvány! Te nem találod érdekesnek, hogy egy-egy jel pontosan megfelel egy –egy most használatos hangnak? Ez mindenképpen 15–16. századi eredetre vall, hiszen nincs az ábécében olyan jel, ami azokat a hangokat jelölné, amik a 15. század előtt még léteztek, de időközben kikoptak a magyar nyelvből.
- Ettől függetlenül még létezhettek a régi hangok rovásjelei, hiszen a nyelvhasználat fejlődésével párhuzamosan frissíthették a „betűkészletet” és a tárgyi emlékek hiánya miatt manapság már képtelenség rekonstruálni a régebbi betűalakok jeleit!
- Jaj, ne álmodozz már! A rovásírás egyszerű humanista kori titkosírás, amellyel az előkelő udvarokban hajdanában remekül elszórakoztak az urak és hölgyek. Vagy nevezhetjük egy olyan hamisítványnak is, amivel a latin ábécét használó országokat szerettük volna elkápráztatni!

MI AZ IGAZSÁG? No, azt csak a magyarok Istene tudja! :)

Én képtelen vagyok egyértelmű állásfoglalásra, de maga a jelrendszer – a rovásírás ábécéje - tetszik!

---------

Forrás: világháló cikkei, tanulmányai

Címkék:

Hozzászólásoklaume la retrouvait dans

laume la retrouvait dans cette passion qu’elle avait, à certains moments, pour le Adidas NMD For Sale mutisme. Il pandora jewelry store pensa qu’il n’aurait jamais Doudoune Moncler Site Officiel de Stone Island Outlet meilleure Air Max Kopen occasion vans shoe store pour lui parler ; et il attendait de Coach Outlet Store Online la Adidas Originals Sale sentir tout à fait tranquille, Nike Shox discount Sale lorsqu’elle se leva Michael Kors Clearance pour Nike Air Sneakers aller s’agenouiller devant le feu, prit une braise, et alluma minutieusement une cigarette. Il Louboutin Wedding Shoes y avait Cheap Toms Outlet Store quelque chose de recueilli dans ce canada goose jacket outlet geste, qui le fit taire. S’il n’avait vu canada goose jackets on sale les Canada Goose Outlet pincettes trembler à Nike Huarache Womens Cheap peine ugg clearance entre Michael Kors Outlet ses mains, chaussure basket homme Guillaume zapatos de futbol nike aurait Scarpe Air Max pu croire qu’elle n’avait aucune raison, cette fitflops sale uk nuit-là, Cheap Real Jordans d’être nerveuse. Subjugué, il ne put qu’imiter adidas outlet son geste. Ugg Pas Cher En France Agenouillé près d’elle, Discount Air Max devant Air Nike la pierre Billige Nike Sko de la cheminée, la braise incandescente fit モンクレール レディース rougir son Nike Air Max Cheap visage christian louboutin outlet après celui d’Irène. Adidas Soccer Cleats Cheap Ils demeurèrent là quelques instants, c?te nike sb stefan janoski à Cheap Louboutin Heels c?te, dans une fascination cheap nike air max égale. Si Christian Louboutin Heels distinctement tout à coup il se revit avec Zapatillas Air Max elle dans cette Nike Air Max Sale cabine ジョーダン スニーカー de coach factory outlet online plage, devant le Nike Air 90 gris botas de futbol de la Moncler Sale mer, Boty Nike Air pensant : ? Que faisons-nous tous Air Max Pas Cher les deux Hogan Outlet assis sur cette banquette de bois TOMS OUTLET à Kobe Shoes Nike regarder ugg factory outlet la nike mercurial soccer cleats mer, alors Moncler Outlet Store qu’elle m’attend là-bas Adidas Superstar Sale Online à un autre Adidas Superstar rendez-vous asics sko ?… TOMS STORE ? Adidas Neo Discount Sale Et nike sportschuhe un instant après Nike Roshe Run Sale : ? Discount Ray Ban Sunglasses Il faut que adidas store notre Negozi Pandora vie Pandora Store change. Il me Canada Goose Online Store faut Cheap True Religion Jeans faire quelque Nike joggesko chose pour Irène, pour huarache sneakers nous. Je Nike Air Pas Cher lui dirai… Air Max Sneakers ? Une idée longchamp bags on sale folle lui Chaussure Air Max traversa newest lebron shoes la Original Ugg Boots tête. Doudoune Moncler Femme Pas Cher Y Pandora Outlet Store a-t-il Nike Polo Sale des choses, se dit-il, Nike Roshe Run qui cessent un jour Air Jordan Retro Sale d’être possibles ?… Air Max 90 Irène Zapatillas Nike Air Max Baratas s’était glissée sur un Canada goose dam coussin, louboutin heels lui en tendait un autre. nfl store Les b?ches jetaient Official Toms Shoes Outlet des étincelles, craquaient womens nike air max de toutes leurs Nike Online Store fibres. Après cette course dans le froid, Pandora Outlet ils n’avaient plus de résistance à Boutique Ugg opposer Nike Air Shoes à Nike Outlet l’engourdissement. Les Moncler Jackets Discount Marketplace flammes montaient tout droit, bleues à la base, Cheap Retro Jordans For Sale rougissant du bout. Guillaume revoyait nike schuhe günstig les tulipes Nike Soccer Cleats Boots devant Cheap Nike Air Huarache lesquelles Pandora Store Sale il Official NHL Jerseys s’était réveillé un Soccer Boots Outlet nike matin, leurs Air Max Femme têtes penchées sur Ugg Pas Cher Femme le Adidas Shoes Discount Marketplace guéridon noir, dans Discount Christian Louboutin Shoes leur vase noir. Il sentit UGG Boots Cheap un nike shoes poids sur son épaule, le poids d’Irène qui nike air avait posé son bras Timberland Outlet sur lui, qui s’appuyait. Cheap True Religion Jeans Il ADIDAS NMD SALE ON LINE ne Air max dam sut Nike Air Women combien de Chaussure Nike Pas Cher temps s’écoulait ainsi.
Peu ou nike jordan shoes beaucoup, je ne Michael Kors puis Jordan Sneakers For Sale le dire, mais pendant ce temps tout fut possible, New Nike Shoes je pouvais attacher Irène Cheap Air Max à zapatillas nike baratas ma cheap uggs vie, recommencer avec Boost Yeezy Sale On Line elle The official UGG ce que j’avais manqué avec elle, dans une nike tn pas cher répétition indéfinie, comme TOMS SHOES OUTLET si Nike Shoes Online elle était toujours disponible, cheap uggs for women comme si sa vie Yeezy Boost Sale Online en dehors New Air Max 2017 de moi retro jordans for cheap avait été une page blanche, n’avait pas compté. Nike Free Run 5.0 Womens Je revivais ces journées où Nike Shoes Discount Marketplace le vent soufflait Nike Outlet Store en air force one pas cher tempête, Ugg Outlet Online StoreCheap Air Max Trainers la toms shoes outlet mer Nike Tn Requin Pas Cher ne cessait de gronder, dans Uggs Pas Cher Soldes une grande clameur UGGS For Women uniforme Adidas Yeezy Boost 350 For Sale qui, Adidas Originals Superstar comme TOMS For Sale les Adidas Yeezy Cheap cuivres Toms Outlet Online de Wagner, nous obligeait à Jordan Shoes For Cheap nous Pandora Store tenir sans cesse l’ame haute. Les Cheap Michael Kors Tote Bag tulipes br?laient scarpe nike silencieusement sur Christian Louboutin Shoes Outlet le c?té Bottes Ugg Femme Pas Cher du new pandora charms guéridon noir (Irène n’avait jamais Descuentos Nike pu supporter Cheap Nike Free Run des fleurs Pandora Official Website au Reebok Outlet Store milieu d’une table). Abercrombie and fitch store Je me revoyais lui Ugg boots Sale disant Pandora Style Beads : Nike Factory Store ? Je souhaite que tu reviennes ugg store ce Uggs For Cheap soir, mais UGG BOOTS FOR WOMEN bien entendu si tu ne peux pas… Je t’attendrai jusqu’à Cheap Michael Kors Handbags dix heures. N’aie Canada Goose Outlet pas froid… Jordan Store ? à peine s’était-elle converse store éloignée chaussures nike pas cher que mes Nike Shoes Sale Store yeux tombant sur Toms Factory Outlet une robe qu’elle avait laissée sur une chaise Cheap Michael Kors j’eus envie Scarpe Nike Scontate de günstige nike schuhe courir après Chaussure Nike Air Max Pas Cher elle pour lui dire new jordan releases le nike air jordan pas cher mot que depuis si longtemps elle attendait prada outlet dans un si parfait, un si Coach Bags On Sale horrible silence. ? Demain Adidas Originals Stan Smith ?, Discount TOMS me pandora beads dis-je. Mais pourquoi pas Vans Black Sneakers ce soir Michael Kors Handbags Discount ? Pourquoi attendre, Doudoune Moncler Pas Cher quand on peut Jordan Shoes Air dire oui ?… Hélas, elle était déjà suivre un envoi trop Nike Shox Cheap loin.
— Guillaume, lui Nike Factory Outlet dit-elle tout à coup Air max levně avec Hugo Boss Sale ce Cheap Nike Huarache sourire presque fané qu’elle avait parfois, que regardez-vous ainsi Nike Kyrie dans Nike Air Damen le feu Canada Goose Womens Coats ?…
Ce qu’il regardait ? Son droit et 23 IS BACK Store ses torts inextricablement mêlés. Son désir qu’Irène Mens Nike Air Max lui expliquat les choses, ou nike sneakers plut?t, Yeezy Black non Yeezy Men pas Irène, mais ? quelqu’un ?, UGGS Outlet quelqu’un Moncler Outlet qui e?t Nike Store été à moncler jacket sale la Cheap Toms Shoes Outlet fois elle Nike Air Max Goedkoop et lui, et qui Nike Air Huarache For Sale e?t compris mieux qu’elle, mieux Moncler Outlet Online qQuicken Tech Support Phone Number

Quicken Tech Support Phone Number
Quicken Support Number
Quicken Support Phone Number
Quicken Tech Support Number
Quicken Tech Support Phone Number
Quicken Technical Support Number
Quicken Technical Support Phone Number
Quicken Customer Support Number
Quicken Customer Support Phone Number
Quicken Customer Service Number
Quicken Customer Service Phone Number
Quicken Deluxe Support Number
Quicken Deluxe Support Phone Number
Quicken Deluxe Tech Support Number
Quicken Deluxe Tech Support Phone Number
Quicken Deluxe Technical Support Number
Quicken Deluxe Technical Support Phone Number
Quicken Premier Support Number
Quicken Premier Support Phone Number
Quicken Premier Tech Support Number
Quicken Premier Tech Support Phone Number
Quicken Premier Technical Support Number
Quicken Premier Technical Support Phone Number
Quicken Home & Business Support Number
Quicken Home & Business Support Phone Number
Quicken Home & Business Tech Support Number
Quicken Home & Business Tech Support Phone Number
Quicken Home & Business Technical Support Number
Quicken Home & Business Technical Support Phone Number
Quicken Rental & Property Support Number
Quicken Rental & Property Support Phone Number
Quicken Rental & Property Tech Support Number
Quicken Rental & Property Tech Support Phone Number
Quicken Rental & Property Technical Support Number
Quicken Rental & Property Technical Support Phone Number
Quicken Starter Edition Support Number
Quicken Starter Edition Phone Number
Quicken Starter Edition Tech Support Number
Quicken Starter Editionr Tech Support Phone Number
Quicken Starter Edition Technical Support Number
Quicken Starter Edition Technical Support Phone NumberQuickbooks Support Phone Number

Quickbooks Support Phone Number
Quickbooks Support Number
Quickbooks Support Phone Number
Quickbooks Tech Support Number
Quickbooks Tech Support Phone Number
Quickbooks Technical Support Number
Quickbooks Technical Support Phone Number
Quickbooks Customer Support Number
Quickbooks Customer Support Phone Number
Quickbooks Customer Service Number
Quickbooks Customer Service Phone Number
Quickbooks Pro Support Number
Quickbooks Pro Support Phone Number
Quickbooks Pro Tech Support Number
Quickbooks Pro Tech Support Phone Number
Quickbooks Pro Technical Support Number
Quickbooks Pro Technical Support Phone Number
Quickbooks Pro Customer Support Number
Quickbooks Pro Customer Support Phone Number
Quickbooks Pro Customer Service Number
Quickbooks Pro Customer Service Phone Number
Quickbooks Payroll Support Number
Quickbooks Payroll Support Phone Number
Quickbooks Payroll Tech Support Number
Quickbooks Payroll Tech Support Phone Number
Quickbooks Payroll Technical Support Number
Quickbooks Payroll Technical Support Phone Number
Quickbooks Payroll Customer Support Number
Quickbooks Payroll Customer Support Phone Number
Quickbooks Payroll Customer Service Number
Quickbooks Payroll Customer Service Phone Number
Quickbooks Premier Support Number
Quickbooks Premier Support Phone Number
Quickbooks Premier Tech Support Number
Quickbooks Premier Tech Support Phone Number
Quickbooks Premier Technical Support Number
Quickbooks Premier Technical Support Phone Number
Quickbooks Premier Customer Support Number
Quickbooks Premier Customer Support Phone Number
Quickbooks Premier Customer Service Number
Quickbooks Premier Customer Service Phone Number
Quickbooks Enterprise Support Number
Quickbooks Enterprise Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Tech Support Number
Quickbooks Enterprise Tech Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Technical Support Number
Quickbooks Enterprise Technical Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Customer Support Number
Quickbooks Enterprise Customer Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Customer Service Number
Quickbooks Enterprise Customer Service Phone Number
Quickbooks Error Support Number
Quickbooks Error Support Phone Number
Quickbooks Error Tech Support Number
Quickbooks Error Tech Support Phone Number
Quickbooks Error Technical Support Number
Quickbooks Error Technical Support Phone Number
Quickbooks Error Customer Support Number
Quickbooks Error Customer Support Phone Number
Quickbooks Error Customer Service Number
Quickbooks Error Customer Service Phone NumberSage Tech Support Phone NumberQuickbooks Tech Support Phone Number

Quickbooks Tech Support Phone Number
Quickbooks Support Number
Quickbooks Support Phone Number
Quickbooks Tech Support Number
Quickbooks Tech Support Phone Number
Quickbooks Technical Support Number
Quickbooks Technical Support Phone Number
Quickbooks Customer Support Number
Quickbooks Customer Support Phone Number
Quickbooks Customer Service Number
Quickbooks Customer Service Phone Number
Quickbooks Pro Support Number
Quickbooks Pro Support Phone Number
Quickbooks Pro Tech Support Number
Quickbooks Pro Tech Support Phone Number
Quickbooks Pro Technical Support Number
Quickbooks Pro Technical Support Phone Number
Quickbooks Pro Customer Support Number
Quickbooks Pro Customer Support Phone Number
Quickbooks Pro Customer Service Number
Quickbooks Pro Customer Service Phone Number
Quickbooks Payroll Support Number
Quickbooks Payroll Support Phone Number
Quickbooks Payroll Tech Support Number
Quickbooks Payroll Tech Support Phone Number
Quickbooks Payroll Technical Support Number
Quickbooks Payroll Technical Support Phone Number
Quickbooks Payroll Customer Support Number
Quickbooks Payroll Customer Support Phone Number
Quickbooks Payroll Customer Service Number
Quickbooks Payroll Customer Service Phone Number
Quickbooks Premier Support Number
Quickbooks Premier Support Phone Number
Quickbooks Premier Tech Support Number
Quickbooks Premier Tech Support Phone Number
Quickbooks Premier Technical Support Number
Quickbooks Premier Technical Support Phone Number
Quickbooks Premier Customer Support Number
Quickbooks Premier Customer Support Phone Number
Quickbooks Premier Customer Service Number
Quickbooks Premier Customer Service Phone Number
Quickbooks Enterprise Support Number
Quickbooks Enterprise Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Tech Support Number
Quickbooks Enterprise Tech Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Technical Support Number
Quickbooks Enterprise Technical Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Customer Support Number
Quickbooks Enterprise Customer Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Customer Service Number
Quickbooks Enterprise Customer Service Phone Number
Quickbooks Error Support Number
Quickbooks Error Support Phone Number
Quickbooks Error Tech Support Number
Quickbooks Error Tech Support Phone Number
Quickbooks Error Technical Support Number
Quickbooks Error Technical Support Phone Number
Quickbooks Error Customer Support Number
Quickbooks Error Customer Support Phone Number
Quickbooks Error Customer Service Number
Quickbooks Error Customer Service Phone Number

   

http://www.uggoutlet.us.org

We recommend this headset without plug ears, even more cool is that it uses your Red Bottom Shoes bones as a medium,UGG Boots Outlet it sounds cool! The liberation of the ears can also be avoided due to the ears are plugged due to traffic accidents UGG Outlet so that there Coach Outlet is no safety risk while North Face Outlet walking and listening to music.Kenzo It is a headphone,Oakley Outlet but its shape is a hat,Christian Louboutin Shoes but ZEROi is Moncler Jackets a magical hat that looks the same as an ordinary baseball cap,Burberry Outlet but the biggest feature is the use of Red Bottom Shoes bone-conduction soundtracks.
Tokyo Design Polo Outlet Week as the first Coach Outlet release of exhibits,Nike Air Max Pas Cher after two years of discussion, is now finally completed the formal commercialization. Prior to this only for Coach Outlet Store Online the legal person to provide the purchase permission,North Face Outlet the address is limited to Namibian,Isabel Marant Chiba Prefecture, Namibian companies hold the land. However, starting from November 3,Nike Air Presto MUJI's hut will be for sale to North Face Outlet ordinary consumers, and the location of the hutAir Jordan Pas Cher will be expanded to Tokyo in the Kanto region and nearby eight counties and districts, Ray Ban Sunglasses and the company continues to True Religion Outlet look for more ways to The North Face Jackets continue Construction of cottage land.Air Max 90 Not unlike the style of Kate Spade a house or a villa,Isabel Marant Shoes the No-lodge is in a different mood than the hotel Adidas Yeezy it was when it was on the move. It was just a reassuring home for a young Nike chaussures pas cher Japanese who rented homes for thousands of people. Asics Shoes Muji Officials explained,Coach Outlet Do not look at Bape Hoodie it the smallest of only about 9 square meters,Cheap Jordans but because of the use of the design of Coach Outlet the type of building,Philipp Plein even if three people in the house at the same time will not feel narrow.Louis Vuitton Outlet In addition,Swarovski Bracelet Indigo products have always been simple style,North Face Jackets indoor ground with cement, 100% of the other Burberry Scarf places using native wood,Coach Outlet the walls without Coach Purses any decoration,Adidas Outlet intended to Kate Spade Outlet give consumers a DIY space.Scarpe Nike Air Max Different styles of huts Louis Vuitton Outlet also prepared Different thermal and interior options.
This is also in Coach outlet line with the needs Christian Louboutin Shoes of current consumers.UGG Outlets Nowadays,Ray Ban Outlet young Japanese people think daily about being Sac Louis Vuitton really happy Burberry Outlet even when living in an apartment.Coach Factory Outlet They have to Adidas NMD constantly Christian Louboutin Outlet move for rent or have to resort to Kate Spade Outlet work transfer Yeezy Boost 350 v2 Re-investing Nike Hoodies energy to find Coach Outlet Online a home is a stressful life style for them, and it is also an urgent need to be addressed in the market.
People talk about the Kate Spade Outlet time of the Scarpe Nike Air Max Uomo island is static,Acheter Philipp Plein which is North Face Jackets relative to New Jordans their mood in the city under the tyranny of time. Nike Air Max Shoes In the city,Coach Outlet Online the easiest way to keep your time Coach Outlet anywhere is to install clocks Red Bottom Shoes and watches in public places,Red Bottom Shoes with the Tory Burch Outlet clocks staring North Face Outlet at the town from squares, schools,Burberry Outlet train stations and more.Scarpe Sportive Nike Air Max 2017 Even when it is quiet, people can notice the Louboutin Pas Cher passage of time.Red Bottom Shoes The Maldives has Ray Ban Sunglasses a huge advantage Nike Roshe Run Pas Cher throughout the Indian Ocean and the Pacific Ocean,True Religion with high-quality sandy beach islands that can be reached in less than eight hours by Nike Air Max direct flight; comparable to Bali in Indonesia,Kate Spade Outlet but not only Guess Outlet with two different locations Island experience.North Face Outlet Bali is Michael Kors Handbags becoming Bali.The North Face Outlet Raffaele,G Star managing director Yeezy Boost 350 of the Grand Park Adidas Original Maldives hotel,Michael Kors said he had worked in Bali for a few years and witnessed Nike Air Max a shift from a modest island to Kate Spade Outlet a small business town.North Face Outlet There was an expressway Nike Air Max Pas Cher there but traffic jams were still there.Cheap NBA Jerseys Mauritius and Seychelles, the other two island Red Bottom Shoes countries in the Indian Ocean,Adidas Yeezy Boost 350 have more than 12 hours flight time.MYY because ferragamo shoes

MYY
because ferragamo shoes outlet I brooklyn nets have to phoenix suns jerseys find oakley standard issue a michael kors outlet online sale language air max people mcm handbags understand nike air max the jimmy choo universe, nike free trainer 5.0 he fitflop shoes is nike shoes an barbour alchemist of roshe their milwaukee bucks jerseys conversation new balance was asics gel interrupted detroit pistons jersey by coach factory outlet online the dsquared2 shoes warehouse ray ban wayfarer boss you two oakley outlet really cle Jerseys have salvatore ferragamo luck, tommy hilfiger online shop "the 76ers jerseys fat nike air max Arab said," basketball shoes this oakley sunglasses cheap afternoon nfl seahawks jerseys there michael kors handbags is louboutin shoes a oakley caravan pandora off coach bags friday to tommy hilfiger canada Fayoum nfl colts jerseys I cheap ray ban was coach outlet to nfl eagles jerseys go huarache to sacramento kings jerseys Egypt. coach factory outlet "said miami heat jersey the polo ralph lauren outlet online boy hollister co Fayum coach factory outlet in nike factory outlet Egypt. indiana pacers jerseys "Warehouse ralph lauren outlet owner said," dsquared2 sale What oakley vault are timberland outlet you wholesale handbags Arabs? giuseppe zanotti The purses and handbags boy ferragamo said north face he was michael kors outlet Spanish. ray ban black friday I michael kors outlet interspersed hermes birkin bag with roots jordan retro and cheap jordans then, nfl packers jerseys little converse sneakers by nfl patriots jerseys little orlando magic jerseys accumulated michael kors handbags nutrients northface in polo ralph the oakley sunglasses spring oakley store of tommy hilfiger the christian louboutin first swarovski jewelry six supra shoes outlet years, prada to nfl azcardinals jerseys Tulv burberry outlet online blossoming coach factory green swarovski online shop on fred perry the hogan sito ufficiale ground, out of nba jersey a coach bags outlet small nfl chargers jerseys four-color true religion jeans outlet flowers. boutique clothing Open nike shoes only nfl lions jerseys two asics days nfl saints jerseys this ralph lauren uk little air max shoes four-color pandora bracelet flowers, pandora charms rice cheap oakley flower louboutin shoes plants oakley according mcm bags to christian louboutin pay prada shoes its michael kors six-year nhl jerseys life rayban time. adidas.nl The bcbg max success of nba jersey flowers, ralph lauren it marc jacobs handbags just nike jordan amazed cheap oakley sunglasses her present true religion outlet vivid stone island jackets colors! nfl bengals jerseys However, ralph lauren outlet she air max had michael kors outlet online sale the nike running shoes bud, iphone 5s cases soaked oakley pas cher in barbour mens jackets sweat timberland boots and nike air max 90 struggle, longchamp outlet Sabian louboutin shoes sacrifice ecco mens shoes of michael kors outlet online sale a tn requin pas cher shower coach factory online of the north face outlet blood.We nike uk recognize michael kors uhren that oakley there skechers shoes outlet are hollister clothing many louboutin in nfl dolphins jerseys this valentino shoes world woolrich clearance is nike not long champ a portland trail blazers jerseys fair huarache place. swarovski crystal Rich with a coach outlet variety spurs jerseys of polo ralph convenient michael kors conditions, study nike factory abroad, bottega the new york knicks jersey best under armour outlet education, do not omega watches have adidas to the north face worry nike soccer shoes about birkenstock work after nfl redskins jerseys graduation, air jordan these hermes belt are nuggets jersey the nfl jerseys rest burberry outlet of fidget spinner us unattainable. celtics jerseys We vans envy beats by dr dre them, ralph lauren outlet online but michael kors we true religion jeans outlet do dre headphones not nfl chiefs jerseys complain, louboutin shoes do air max 95 not nike id want montre femme hatred. ferragamo Although swarovski canada we burberry know easton bats that oakley some oakley sunglasses cheap of longchamp handbags them coach outlet usa who adidas clothings eat, air max 90 drink, fred perry polos driving uhren shop a philipp plein clothes BMW dansko shoes outlet hit polo outlet online people red bottom shoes if adidas shoes nothing fendi shoes had tommy hilfiger online happened, hollister clothing store but jordans the ray ban uk vast coach shop factory majority tory burch sale of coach black friday them, timberland pas cher like nike store us hollister kids diligent, burberry positive. air max 2007 Moreover, timberland shoes the rolex watches rich designer handbags backdated jerseys from china two pandora jewelry generations, givenchy the nfl broncos jerseys poor, nike air like nfl raiders jerseys their ancestors, north face outlet their michael kors handbags blood michael kors outlet online also nfl falcons jerseys flows the coach outlet online blood babyliss flat iron of birkenstock taschen deutschland the clippers jerseys poor. flat iron We tommy hilfiger outlet believe oakley holbrook that coach factory outlet not converse outlet always michael kors outlet online the michael kors outlet online poor polo ralph lauren outlet and adidas online shop weak, lebron james shoes nor converse eternal nfl jaguars jerseys fidelity ray ban and burberry handbags strong. beats by dre headphones Even mlb jerseys if air yeezy we north face canada are swarovski crystal just adidas online shop an hugo boss insignificant north face seed, nfl browns jerseys seed ray ban pas cher of nfl buccaneers jerseys a michael kors bags tree burberry outlet online have giuseppe zanotti sneakers to rolex replica do, celine outlet even ed hardy if coach outlet store they baseball jerseys are ralph lauren trampled omega watches underfoot, marc jacobs handbags the versace wind nfl vikings jerseys to kate spade bags the chi flat iron mountain oakley black friday crevices, salomon sun instyler and cheap true religion rain horloges have oakley outlet online to mcm backpack work pandora jewellery australia hard soccer shoes outlet to learn, strive to skechers mens shoes grow beats headphones and ralph lauren uk grow ray ban outlet into polo ralph lauren twenty birkenstock deutschland years adidas later prada handbags towering nike mercurial trees, air max you true religion jeans women can north face jackets enjoy nfl panthers jerseys more rolex watches beautiful new orleans pelicans jerseys scenery. ralph lauren factory store Even one nike free day will hogan shoes die, doudoune north face it golden state warriors is mbt shoes excelent.Put reebok themselves burberry outlet online in thunder jerseys a burberry handbags state tory burch of polo ralph lauren mind nfl rams jerseys so calvin klein outlet that longchamp black friday they are nfl texans jerseys less vibram five fingers regret, burberry handbags more ray bans happy. memphis grizzlies jerseys Some cheap eyeglasses people polo ralph lauren think that free running the pursuit hollister of michael kors outlet online a converse little mcm backpack outlet more, prada sunglasses it jimmy choo outlet will new balance store experience nike outlet less ralph lauren regret. nba jersey Hearts air force of ray ban outlet ordinary levis outlet people longchamp pursue, prada outlet only michael kors bags a pumas desire, ray ban prezzi but man's burberry outlet online desires nfl bears jerseys are polo ralph lauren outlet endless, huaraches it omega is oakley sunglasses outlet often nfl titans jerseys confused utah jazz jerseys and burberry handbags even michael kors bring us ralph lauren outlet online suffering. ray ban And the toronto raptors jerseys pursuit veneta of vans life, cheap oakley sunglasses ideals new balance and nike roche objectives mavericks jerseys is washington wizards jerseys our pandora charms forward soccer jerseys momentum chrome hearts clothings and burberry sale beacon. michael kors purses For nike outlet over nike roshe run pay, nike roshe run you iphone 4s cases will barbour jackets outlet not ray ban sunglasses outlet feel replica watches sorry, michael kors purses hardship, ray ban pas cher will nfl jets jerseys be happy new balance shoes willingly. air jordan retro So thomas sabo we nike roshe run said, hogan you skechers canada pay coach factory outlet online a cheap ray ban little more, longchamp it shoes outlet will omega watches experience ray ban sunglasses less armani watches regret, will ray-ban sunglasses be a air max thea little nfl giants jerseys more oakley sunglasses happy.To bcbg max azria work ray-ban sunglasses a nike roshe run little air max harder, ferragamo shoes the hermes birkin most kate spade handbags important thing long champ is rockets jerseys not nfl jerseys for atl jerseys themselves, nike free but mizuno for nike their nike shoes families, mlb jerseys their nfl ravens jerseys future michael kors outlet and true religion the puma online shop other bulls jersey half, so thomas sabo we supra shoes must burberry outlet strive to tommy hilfiger outlet stores realize rolex watch their michaelkors.com own mens hoodies value, montblanc you hermes tracksuits have mcm bags to juicy couture handbags pay, nhl jerseys will adidas zx have vans shoes to eyeglasses frames pay nfl bills jerseys a juicy couture clothings return. air max pas cher Have jordan retro 11 done swarovski for nfl steelers jerseys over cheap barbour jackets pay, cheap coach purses we hollister online shop can longchamp experience hilfiger outlet success, feel wholesale handbags happy, lacoste outlet will barbour outlet store have kate spade handbags no michael kors regrets!Pursuit hornets jersey of easton bats people, north face backpacks young, nfl cowboys jerseys full ralph lauren polo of hollister co passion, michael kors bags is minnesota timberwolves jerseys fulfilling nike life.What michael kors is plein shoes life, new balance a ray ban glass air jordan shoes of nfl 49ers jerseys spirits, lakers jersey nike air max„Fesd fel az ősi szimbólumokat, és megnyílik az istenek kapuja”

Érdekes leletre bukkant egy amatőr régész, S. Károly a Pilisben miközben ásatást végzett.
A bőrre írt szöveg rovásírással íródott, és a szénizotópos vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy nagyjából a 8. századra – tehát a honfoglalás előtt-re – tehető.

A Magyarság hagyománya régóta foglalkozik a pilissel, és azonfelül fontos szerepet tulajdonított Dobogókőnek. Úgy tartják, hogy eme hely a Föld szívcsakrája. Ennek tükrében érdekes a lelet amelyet találtak, ugyanis az írás állítása szerint, a rajtalévő szimbólumok segítségével lehet eljutni az Istenekhez – amolyan átjáróként.

Folytatás: http://paranormal.hu/dimenzio-utazasrol-szol-a-pilisben-talalt-osi-irat/

Megjegyzés: Egyesek szerint ez egy baromság!Magyar nyelvemlék Amerikában

Tudtad-e, hogy a magyar nyelv emlékei közül egy kőbevésett magyar rovásírás található az észak-amerikai Újfundland (Új Skócia) Yarmout öblénél?

Ezt az 1700-as években megtalált követ (181 kilós) ma a Yarmout Country Museum-ban őrzik.

A szöveget nem skandináv rovásírással írták, hanem magyar rovásírással. Ezt a szöveget 1984-ben Budapesten fejtette meg Szilva Lajosné és így szól: „Ericson járt e helyen is sok társával”.

Részletek itt: http://szkeptikus.blog.hu/2010/01/27/1000_eves_magyar_rovasiras_amerikabanErdélyben leszállt egyszer egy földönkívüli űrhajó…

Valamikor 1975-ben történt, hogy Erdélyben leszállt egy földönkívüli űrhajó, kb. száz szemtanú előtt. Utasai a helyszínen hagytak egy hermetikusan lezárt vasdobozt, amely belül kis rekeszekre, fiókokra oszlott. Ezekben számos fémlemez volt, amelyek speciálisan kemény és időtálló aranyötvözetből készültek. A lemezekre vésett ékírásos szövegek és piktogramok valamiféle üzeneteket tartalmaztak az emberiség számára.

A lemezeket sajnos a román Securitate elkobozta, viszont a rajtuk található információkat néhány szemtanúnak sikerült előbb lemásolnia és kalandos úton átjuttatnia Magyarországra.
Az anyag azóta terjed kézről-kézre, s néhány csillagásznak állítólag sikerült megfejtenie az írásjeleket és ábrákat, melyek a magyarhoz nagyon közelálló nyelven készültek. Az üzenetet azóta sem hozták nyilvánosságra, de egy kis részét (töredékét) sikerült megszereznem, amit most szeretnék közzétenni.

A jelek mellé írt megfejtések helyességéről vagy helytelenségéről véleményt nyilvánítani nem tudok, ahogy a velük terjedő "legendáról" sem, ezért kommentár nélkül közlöm az egészet.

Az 1. ábra a szíriuszi magyar civilizáció által használt rovásírás jeleit tartalmazza.
Folytatás: http://mjjbaba-neverlandeverland.blogspot.hu/2012/08/a-teremtes-abc-je.html

Persze a fenti írás szerzője nem azonos velem!Székelykapu - Átjáró a tündérkertbeLétezhet ettől nagyobb bizonyíték? :)

Kolme kalaa = három hal
https://www.nyest.hu/media/kolme-kalaa-harom-hal.jpg?large

Népszavazást kellene tartani arról, hogy vajon hányan hiszik el!?„… mint a szerelmes madarak”

Hú, elég nehezen találtam meg Illyés Gyula írásának részletét a világhálón, de végül sikerült!

*
- Messziről jött? - kérdik.
- Magyarországból.
Csak egyetlen fej rándul fel erre, a többieknek semmit sem mond ez a szó.
- Nem tudjátok, hogy rokonok vagyunk?
Valami rémlik nekik. A finnekről hallottak valamit. Valaki az osztyákokról is hallott.
- Pedig rokonok vagyunk. Szégyellhetitek, hogy elfeledtétek.
Szégyenlik is; két tizenhat-tizenhét éves lány pirulva néz össze. A kultúrbizottság elnöke, huszonkét-huszonhárom éves fiú, zavartan fordítja felém a fejét. A társalgás eddig oroszul folyt, melyet ők sem beszélnek a legkitűnőbben.
- Vér - mondom magyarul -, ismeritek ezt a szót? Vér.
- Vér!
Egymásra tekintenek, arcuk földerül. Az asztal túlsó oldaláról valaki felkel, hogy jobban lásson.
- Víz - hogy mondjátok ti azt, hogy víz?
- Ved! - felelik egyszerre hárman is.
- Vid! - teszi hozzá még egy fekete arcú, akit első látásra egyik régi iskolatársamnak néztem.
- Vid, ved, egyre megy, nálunk a ved is megvan a vedel szóban. Mi arra is vigyáztunk.
Már mindnyájan mosolyognak. Rámutatok a szememre.
- Selmj! - kiáltják kórusban. Egy tíz-tizenkét éves kislány az egészből nem ért semmit, előbb csodálkozva mered rám, majd elneveti magát, és mordvinul kezd kiabálni felém.
- Ház? - kérdezem. - Házam?
- Chádom!
- Kicsit pöszék lettetek. Vaj?
- Vaj!
- Az ég? A menny?
- Menyil!
- Kéz?
- Kéd!
Erre kezet rázunk.
Mitől lettünk egyszerre mindnyájan olyan jókedvűek? Az arcok kipirulnak, mindenki szeme ragyog. A rend felbomlik, felkelünk az asztaltól, és nevetve egymást tapogatjuk. Játszunk az emlékekkel, előkeressük és büszkélkedve megcsillogtatjuk, ami a régi közös kincsből megmaradt.
- Hal?
- Kal!
- Nyíl?
- Njél!
- Mid van, amivel írsz, tollad?
- Tolgam!
- És nekik?
- Tolgamuk!
- Te elég sovány vagy, mi?
- Soványe, soványe!
- És lapos?
- Laps!
Szavak repkedtek a levegőben, bukdácsolva és csiripolva keresik egymást, mint a szerelmes madarak.

Forrás: http://mek.oszk.hu/01200/01228/01228.htm#2)

Egy vélemény: „Illyés Gyula írását egyszerűen szórakoztató olvasmányként vesszük kézbe, nem fogunk csalódni, azonban tudományos munkaként semmiképpen sem szabad őket értékelni, valamint érdemes kritikával kezelni az ezekben megfogalmazottakat. És ha így teszünk, valószínűleg nagyon jól fogunk szórakozni”.Engem meggyőzött! :)

https://www.youtube.com/watch?v=Sw8O8u1C41w

Egyébként én hiszek a nyelvrokonságban!Piroska néninek"Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk"!Gyere velem a Hargitára!

Tamás Gábor: Gyere velem a Hargitára:
https://www.youtube.com/watch?v=lY8cnWq1JpwÓ, Erdély, szép hazám!

Az egyik kedves ismerősömnek hoztam ajándékba! https://www.youtube.com/watch?v=ELIEDzVxHNgSzékelyország

https://www.youtube.com/watch?v=KiyFOpZg_oA
A videóban székelykapuk is láthatók!