A Bak karmával született személyek mélytudattalan ideavilágának tisztítási lehetőségei

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:
A Bak jegyében született és a horoszkópjukban Bak Lilithel, vagy a Bak Sárkányfarokkal rendelkező személyek sérülései, balesetei és betegségei, illetve a sérülési és betegséghajlamaiknak a szellemi-lelki okai. Feloldási - meghaladási és sors-rendezési lehetőségek:
A Bak spirituális erőtere az egyetemes kiegyenlítődéshez és egységesüléshez szükséges egyetemes rend megtestesítője: az Egyetemes Törvényeknek a létezés és a teremtés legfőbb (magasrendű) folyamataiban és létvonalaiban való érvényesülési lehetőségeit és a törvények érvényesítő erőit tartalmazza.

A Bak napjegy, az uralkodó bolygója, a Szaturnusz által megtestesített egyetemes felelősségtudatnak a sajátos (a fizikai világhoz és a természethez közvetlenül kapcsolódó teremtőerőknek) megnyilvánulási erőtere. Magyarul ez azt jelenti, hogy az ember számára Bak által megtestesített őselv, a teremtésnek és az egyetemes létnek a fennmaradását biztosító és a létfolyamatokat szabályozó egyetemes törvényeknek a közösségi-társadalmi életben való megnyilvánulási formáiban jelenik meg. Ezért a Bak jellegű sors-programmal született személyek valamilyen formában a közösségi - társadalmi cselekvési formák életkörével viaskodnak, ahhoz vonzódnak, vagy attól menekülnek, vagy legalábbis óvakodnak önkéntelenül. Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, azt jelenti, hogy a Bak szellemiség igen negatívan jelentkezik a sors-programban és az illető személy teljesen azért zárkózik el a közösségi - társadalmi élet formáitól, mivel egy jelenség, egy problémakör makacs és ösztönös elutasítása azt jelenti, hogy az illető fél attól a problémakörtől, mivel ott nehézségeket tapasztal, vagy ösztönösen érzi, hogy ott konfliktusokra, kemény akadályokra, elutasításokra és esetleg komoly kudarcokra is számíthat. Ezt viszont fel kell vállalnia és addig kell próbálkoznia, amíg ezen az életterületen is kiismeri magát és el kell jutnia oda, hogy a játékszabályokat megismerve, képessé váljon a jó tájékozódásra, a helyes cselekvésre és a közösségi szellemben történő felelős gondolkozásra.

A pozitív Bak földi élet gyakorlati megvalósítási szintjére hozza a Nyilasnál még csak nagyvonalakban és inkább az érzelmek és az eszmék szintjén jelentkező, törvényes erkölcsiség megvalósításának a kényszerét.

A Bak típusú ember a zerge biztonságával szeretne a szakadékos magasságok szikla-talaján megállni, a felhőkkel és a napsugarakkal közvetlenül érintkező (közösségi-társadalmi) csúcsok közelében. Amennyiben viszont keveset tud a földi élet nehézségeiről és mélységeiről, az anyag belső szerkezetéről és az állati ösztönség szintjén jelentkező őserők természetéről, kénytelen a tanulást egészen lentről, a bányák és barlangok által megtestesített tudatalatti rétegek nehéz anyagának feltárásával, kiemelésével, átvilágításával, megfigyelésével, értelmezésével és az anyag mélyén rejlő jelenségek, formák jelentése metafizikai értelmének megfejtésével kezdeni.

Ő az aki három éves korában máris (a kezedben jópofán, később már fárasztóan, vagy nevetségesen) komoly, nehézkes, öreges, koraérett, vagy koravén. Hiszen már akkor megsejti, hogy neki nagyon sok megrágni és megemészteni (befogadni, megvizsgálni, megérteni, és hasznosítani) valója van az életben és általában rendelkezik is a kásahegy átrágásához (megértéséhez, értelmezéséhez) szükséges szívóssággal, kitartással, türelemmel. Mindössze azon múlik minden (az egészsége és a boldogsága), hogy mire fordítja ezt a rendkívüli fegyelmet, szívósságot, kitartást és türelmet. Mert hogyha szellemtelenül és hibásan, az élet megnyerése lehetőségébe vetett hit téveszméjének a szolgálatába állítja, nem hogy a matuzsálemi kort nem éri meg, de koravénsége egyre inkább hangsúlyozódik és negyvenkilenc éves korában már olyan erőfogyottá válik, mint az átlag nyolcvan négy évesen. Lassan és alaposan rág és emészt, mérlegel, megfigyel, megfontol, bizalmatlankodik és bizonytalankodik, millió szemszögből vizsgálván meg a megértendő és megoldandó feladatát és amennyiben megoldhatatlannak, meg emészthetetlennek ítéli, több fárasztó vizsgálat után is, később messze elkerüli azt.

Amennyiben a Bakban, vagy a X. házban álló főbolygóink diszharmonikus fényszögeket kapnak horoszkópunkban, az előbb felsoroltaknak a szélsőséges változatát, vagy azoknak poláris ellentétét leszünk hajlamosak elkövetni mindennapi életünkben: merevek, vagy árkozottak leszünk társainkkal, partnereinkkel és családtagjainkkal szemben. Különböző mesterséges eljárásokkal és módszerekkel, erőszakosan provokáljuk, erőltetjük bizonyos természeti folyamatoknak időnap-előtti megjelenését, felelőtlenül megváltoztatván az egyetemes törvények szerint (az idő, vagyis a Ritmus és a Ciklus törvénye, a Hatás és visszahatás, valamint a Fejlődés törvénye szerint) megnyilvánuló természetes folyamatokat - sokszor a saját fizikai és pszichikai lehetőségeink és képességeink (vagy sorsfeladataink) ellenére is-, azt gondolván, hogy nyereséghez jutunk ezáltal. Eközben az erőszakoskodásunk és a lehetőségeinkkel való visszaéléseink következménye egy másik életterületen sokkal inkább visszadob bennünket fejlődésünkben (Ezért a Bak napjegyének megfelelő spirituális erőtér és a Szaturnusz által megjelenített őserő a legközelebb áll az Ok és az Okozat, vagyis a Karma törvényének beteljesüléséhez.).

A bennünk megnyilvánuló (megváltatlan, fel nem ismert és harmonikussá nem oldott) Bak lételv nehezen kiheverhető, későre gyógyuló betegség-leckékben részesít bennünket: különböző bőrbajokkal, bőrkeményedésekkel, kiütésekkel, térdfájásokkal, térdtájéki sérülésekkel, kell küzdenünk. Valósággal térdre kényszeríti a sors vak és szeszélyes erejének képzelt lelkiismerete (Felettes Énje) a karmikus leckéiből tanulni nem akaró (nem képes) embert. Reumával, ízületi gyulladással, csont tébécével, ízületi tébécével, csontritkulással, különféle kelésekkel, daganatokkal, sorozatos csonttörésekkel, állandósuló ficamokkal, nyirokcsomó- gümőkórral, meszesedéssel, bénulásokkal, gutaütéssel, túlzott lesoványodással, vérszegénységgel, magas, vagy alacsony vérnyomással, érelmeszesedéssel, megülésekkel, állandó depresszióval, emésztési és székelési zavarokkal próbál rávezetni Felettes Énünk az igazi sorsfeladataink és egyetemes felelősségünk felvállalására és fejlődési életprogramunk beteljesítésére.

A betegségeken kívül szembe kell nézni az állandó sikertelenségekkel, hátráltatottságokkal is természetesen, hiszen azért a Baknak megfelelő tízes horoszkópház a társadalmi-közösségi életterületeken való cselekvésrendszerek háza, mert ezen az életterületen olvasható le a leghamarabb az, hogy a szülött távolodik-e, vagy közeledik sorsfeladatainak beteljesítéséhez.

De vigyázat: a jelenség fordítva is igaz: a fent leírt betegségek és a sorozatos sikertelenségek akkor is fenyegetnek, ha a Szaturnuszi őserő természetével visszaélve, elárkozunk a társadalmi-közösségi élet elöl és egészen visszahúzódott életet élünk, sündisznó-lélekkel senkit sem engedünk magunkhoz közel, semmilyen jelenség és senki felé nem nyílunk meg, senkit nem veszünk körül önodaadó és odafigyelő - de nem terhes, hanem tapintatos szeretettel.

A teljes visszahúzódás, a félrevonulás elfásít és végül megtör és ezért semmivel sem jobb, nem erényesebb és főként nem veszélytelenebb, mint a türelmetlen eredmény-, hírnév-, siker- és élvezethajszolás, az egyéni becsvágy-kielégités és a karrierizmus.

Amint említettem, a Bak csillagkép és az uralkodó bolygója, a Szaturnusz a Karma törvényéhez kapcsolódik közvetlenül és ha ebből a szemszögből közelitünk a kérdéshez, nyilvánvalóvá válik az is, hogy miért az imént felsorolt betegségek jellemzőek a Bak szülöttekre, ugyanis a földi, tehát a fizikai testben való létezés számunkra az egységes, egyetemes világon belül egy sajátosan elkülönült létállapotot biztosít, amelynek folytán éber állapotban egy polaritásokban megnyilvánuló anyagi világban kell határozatokat és döntéseket hoznunk és ezen döntések alapján cselekednünk életünk minden mozzanatában. A szanszkrit Karma kifejeznek az értelme is hűen tükrözi ezt a sajátos helyzetünket, hiszen egyaránt jelent cselekvést és gondolkozást is, ami arra utal, hogy (tudatos, vagy tudattalan) gondolkozásunk alapján cselekszünk, de arra is, hogy cselekvéseink következményei, még ha megváltozott és számunkra nagyon nehezen felismerhető formákban is, de visszahatnak ránk és mi ezeket a hatásokat kénytelenek vagyunk elszenvedni, értékelni és értelmezni, ami megint csak új és új gondolatformák létrehozásához (elgondolásához) vezet, amelyek apján cselekedni fogunk az elkövetkezendő időben. A bőrünkön és a csontunkon érezzük tehát a földi létezésünk által kiváltott válaszreakciókat és amennyiben sorozatosan nem vagyunk hajlandóak ezen "sors"-figyelmeztetésekből nyert információkat helyesen értelmezni, különböző szenvedések által is figyelemfelhívó fizikai változásoknak vagyunk kitéve. A fizikai testünk pontosan a fájdalom érzésén keresztül áll a tudatunkat is hordozó metáltestünkkel összekötve és viszont: a tudatunkat (is) hordozó metáltestünk a vágy érzésén keresztül van összekötve a fizikai testünkkel. Úgy tapasztalnunk kell ahhoz, hogy gondolkozhassunk és gondolkoznunk, vagyis döntenünk kell ahhoz, hogy új fajta tapasztalatokat szerezhessünk, tehát bizonyos, általunk is vágyott élmények megtapasztalása érdekében a következményekért személyes felelősséget kell vállalnunk.

Ahhoz viszont, hogy a gondolkozásunk kiszélesítése érdekében új és új tapasztalatokhoz juthassunk, új és új élmények kockázatát kell vállalnunk, vagyis a következményekért vállalnunk kell a felelősséget. Amennyiben viszont nem vállaljuk a személyes felelősséget személyes döntéseinkért, nem is leszünk képesek soha azoknak a ránk visszaható (néha fájdalommal járó...) visszajelzéseiböl levonni a ránk vonatkozó, megfelelő következtetéseket és ezért újabb és újabb hasonló élményre lesz szükségünk, addig amíg automatikusan meg nem tanuljuk az illető bolygó által megtestesített princípiummal való személyes harmóniába- kerülés leckéjét.

Pontosan ezt idézi elő a Szaturnusz, a felelősségtudat és a tapasztalás, vagyis a lehetőségek és a határok ismeretének és a következetességnek az ősereje és ezt biztosítja a Bak által megtestesített spirituális erőtér is. Ezért a leginkább a fizikai - természeti személyünket a fizikai külvilágtól elhatároló testfelület: a bőr az, amely az ilyen tapasztalási leckében elsődlegesen részt vállal, a fizikai test legszilárdabb vázát képviselő csontozatunk mellett. De ugyanezt az információ-szűrést, információ-befogadási lehetőséget előkészítő funkciót tölti be a fizikai természet információkat hordozó, különböző táplálékok megemésztését (feldolgozását) fizikailag előkészítő (hátsó) fogazatunk is. A Bakban álló Szaturnusz szembenállása, vagy kvadrátja a Marssal például, a legtöbb esetben hamar romló fogakat, emésztési zavarokat, különböző bőrbetegségeket, vagy csonttörésekkel végződő baleseteket eredményez, amennyiben nem sikerült e két, látszólag egymásnak ellentmondó és egymást kizárni látszó őselvet harmonikusan egyeztetnünk, egymással kiegyenlítenünk személyiségünkben.

A Bak ember által megtanulandó karmikus leckéről, vagyis a Szaturnusz ôserônél felemlített egyetemes felelősségtudatról mely a Karma törvényének kiegészítôje és amit a Bak karmával rendelkező személy a fizikai dimenzió által nyújtott tapasztalási lehetőségei segítségével kell magában felépítenie, bővebben kitérek a Vízöntő napjegyének jellemzésénél és univerzális értelmezésénél, hiszen a felelősségtudat jelentését a leginkább annak misztikus kiegészítőjének: a Szabadságtudatot képviselő Uránusz metafizikai értelmezése, ismertetése segítségével lehet megvilágítani.

A pozitív Bak, vagyis a saját belső korlátain túljutni képes ember-típus, a bölcsesség, a nyugalom és a kitartás (elvhűség) őselvét és így, a közösségért hozott áldozat és a közösségi jócselekedetek szimbólumát testesíti meg mint és föld elemű és mint női elemű Konstellációnak a szülöttje.

Lásd a szintetikus kifejtéseket és értelmezéseket a:

www.aldottelet.com
www.asztrologosz.com
www.kozmaszilard.com
www.kozmaszilard.hu c. honlapjainkon, honlapjaimon.